Nếu giữa bạn và tiền là một mối quan hệ mù mờ, nhập nhằng, thì tin tôi đi những mối quan hệ khác trong đời bạn cũng sẽ theo đó mà… nát bét!  Xã hội hiện đại là xã hội mang nợ. Giàu giàu thì nợ mua nhà, nợ...